Papež Alexandr VI ukradl apoštolu Petrovi klíče od nebe a očistce

Autor: Martin Kirschner.

Ježíš dal apoštolu Petrovi klíče od ráje a očistce, aby měl moc "svazovat mezi nebem a zemí".

Klíč od nebe se vztahuje k obrazu zkřížených klíčů používaných v církevní heraldice, které představují metaforické , klíče nebe nebo klíče království nebeského od úřadu svatého Petra. Výslovně se na to odkazuje v Bibli v Matoušovi 16:19.

Podle katolického učení Ježíš slíbil klíče od nebe svatému Petrovi, čímž ho zmocnil k závazným akcím. V evangeliu podle Matouše 16:19 Ježíš říká Petrovi: „Dám ti klíče království nebeského, a cokoli svážeš na zemi, bude svázáno v nebi, a co rozvážeš na zemi, bude uvolněno v nebi."

Svatý Petr je často zobrazován na katolických a východních ortodoxních obrazech a jiných uměleckých dílech jako držící klíč nebo sadu klíčů. Svatý Řehoř ve svém dopise císaři Mauriciovi, po citaci Kristových slov z Matoušovi kapitoly 18, 19, píše: „Hle, on [Petr] přijal klíče nebeského království, je mu svěřena moc svazovat a rozvazovat, je mu svěřena péče o celou církev a její vládu“.

Svatý Petr zobrazený (Peter Paul Rubens) držící Klíče nebes. První zlatý klíč mířící na nebe je klíčem ráje a druhý stříbrný klíč je klíčem očistce.  Autor:  Museo del Prado

Je tedy zřejmé, že Ježíš měl v Petrovi takovou důvěru, že mu svěřil klíče od ráje a očistce, aby podle svého úsudku „svazoval v nebi a rozvazoval na zemi“ podle božích zákonů. Apoštol Petr je podle oficiální historie považován za prvního římského papeže.

I přestože církev tvrdí, že se jedná o pouhou metaforu, tak důkazy z mnoha zdrojů prokazují, že klíče jsou skutečné. Je zaznamenána historická událost, kdy papež Alexandr VI násilně bere apoštolu Petrovi klíče. To je zaznamenáno v „Německém satirickém pamfletu XVI. století, karikatuře papežova nekřesťanského života“, který zobrazuje souboj o klíče mezi apoštolem Petrem a papežem Alexandrem VI.

Foto: Papež se chce zmocnit klíče od apoštola Petra. Karikatura z období reformace (Foto z knihy Jiné dějiny Římského impéria)

V této karikatuře je popsána slovní přestřelka mezi Petrem a papežem:

Petr:

Hej, Svatý otče! Co to všechno znamená?

Ty třikrát korunované monstrum, proč zneužíváš mé jméno?

Zachtělo se ti stát mým dědicem?

Svým pokrytectvím a křikem a svévolně uchopenou silou a mocí?

Měl by ses stydět, ty čubčí syne, když můj majetek nazýváš svým.

Označuješ se za zástupce Krista?

Jenže jsi služebníkem ďáblovým.

Ctíš mé křesťanské srdce? –

Jak jinak! A ještě chceš nás, křesťany, násilím ještě více okrást.

Klíč zázraků a oprávnění není pro tebe.

Radši nám vrať klíč zpět, nebo tě udeřím, protože teď jsem velmi rozčilený.

Zmizni ke své modle – jdi k čertu, když ti vládne, jsi správcem jeho království.

Jsi drzý zloděj duší a prokletý Antikrist!

Amen

Papež:

Hej Petře, neschovávej se, zkus se uklidnit a poslouchej, co chci říct, bez urážky mé cti.

A podívej, můžu ti zařídit špatný konec.

Ale nic z toho nevychází z mého srdce.

Chci ti nabídnout (bez legrace) stavbu spousty kostelů, farností a klášterů, které ti obrovsky prospějí. To mi můžeš věřit.

Jen mi dej svůj klíč jako symbol.

Potřebuji jej pod jménem tvým.

Protože jsem už odvykl práci, a přivykl dnům zahálky a bohatě prostřeným, lahodným hostinám.

Kdybych se měl živit bídnou stravou rybářů, jako ty, zemřel bych hladem, tehdy by se celé papežství zkazilo.

Dej mi svůj symbolický klíč, nebo si jej vezmu násilím, a pak už se tě nebudu na nic ptát, to mi věř, ani na Krista, ani na tebe.

Ať řeknou, že popírám Boha a že jsem Antikrist, bude mi to jedno.

Amen.

Petr:

Nadešel tvůj čas a tvůj podvod je odhalen.

Bůh uprostřed noci radostně a klidně probudil nového hrdinu, který svou práci dotáhne až do konce.

A ti králové, na které se spoléháš, sami tebe hříšného budou nenávidět, a porazí tě velkou silou.

Tvá služba je lež a podvod krivopřísežnictví, úkladnosti, modlářství, rouhání, lichvy a sodomie.

Tvoje okolí je Ježíši odporné, vede ostatní lidi k hádkám, konfliktům a válkám, což se normálním lidem hnusí.

Chci aby tvoje sliby a tvůj falešný obraz selhal.

Před sto lety Bůh probudil Luthera, což mnohé vyděsilo.

Své špinavce svými slovy nadále uvádíš v omyl.

Musíš mi vrátit můj klíč.

V království mrtvých toulají se tvé cesty.

Amen.

¨

Po tomto incidentu byl apoštol Petr církví ukřižován vzhůru nohama.

Ukřižování svatého Petra

 

Klíče ráje a očistce, také nazývané klíče svatého Petra jsou dnes považovány za symbol papežské autority a jsou vidět na papežských erbech (jednotlivých papežů) a na erbech Svatého stolce a Vatikánského městského státu.

Foto: Znak papežství používaný katolickou církví

Příchod klíčů od ráje a očistce spolu s odpustky měl podle papežského stolce zvýšit jejich nákupní atraktivitu: věřící získali ještě hmatatelnější představu, že cesta do ráje je kontrolována papežem, zástupcem Boha na zemi, a že v tomto životě je zapotřebí dělat všechno tak, jak říká on (nebo jeho zástupci – svatí Otcové), jinak se do ráje nedostanete.

Závěr

„Pamflet“ byl napsán kolem roku 1617 ("Před sto lety Bůh probudil Luthera a mnohé to vyděsilo"). Jak mohl Petr mluvit o Lutherovi, který žil v letech 1483 – 1546, když apoštol Petr žil v prvním století našeho letopočtu? Podle knihy „Jiné dějiny Římského imperia“ byla historie záměrně prodloužená o 1500 let, takže incident mezi papežem a Petrem se stal přibližně v době, kdy pamflet vznikl.

Co nám znázorňují tyto dva klíče? Lidskými slovy bychom mohli říct, že se jednalo o klíče ke vstupním branám, skrze něž by se přes portály dalo dostat do jiných dimenzí (ráj, očistec). Vzhledem k mnoha zdrojům můžeme zcela vyloučit, že se jedná o pouhou metaforu, jak nám tvrdí církev.

Rozhoduje teď církev o tom kdo půjde do nebe a kdo do očistce, když vezmeme v úvahu, že apoštol Petr nazval papeže „zlodějem duší“? Může těmito klíči církev uzamknout cestu do ráje a skrze reinkarnační proces nás držet ve 3D realitě? Proč byly nauka o reinkarnaci z bible odstraněna? To jsou otázky na které bychom měli najít odpověď a podstoupit dalšímu bádaní.

Církev oficiálně nazývá Petra prvním papežem. Ovšem o tomu nemůže být ani řeč. Ukřižovala by snad církev svého vlastního papeže? A proč je svatý Petr oblečený skromně a je bosý v kontrastu s papežem Alexandrem VI? Církev jenom chce, aby její ovečky uvěřili, že je právoplatným dědicem víry zděděné po Ježíši a svatým Petrovi. Je to lež a lidé těmto lžím celá staletí věří. Ve skutečnosti, jak potvrzuje sám apoštol Petr tato organizace slouží ďáblu.

Sdílet článek na sociálních sítích:

Facebook komentáře

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.