Středa , 31 května 2023

Elity připravují třetí světovou válku na rok 2025

Elity připravují třetí světovou válku na rok 2025
Podle předpovědí má být zahájená třetí světová válka nukleárním úderem ze strany USA

Kniha „Předpovědi o budoucnosti a pravda o minulosti“ byla napsaná roku 2003. Čili téměř před dvaceti lety. Nicméně tato kniha předpověděla to, že „elity“, budou chtít vyvolat Třetí světovou válku v případě, že se jí nepovede zavést Nové světový řád. Po této válce, kdy by byla lidská populace zdecimována, tak tito mocní světa věří, že by se jim to mohlo povést. Když čtete co se v této knize píše, tak zůstáváte v úžasu, s jakou přesností byly následující události předpovězeny a již se odehrávají. Budu zde citovat ze strany 17 této knihy.

Citát z knihy:

Třetí světová válka Úryvky z knihy Anastasie Novych Sensei ze Šambaly. Kniha IV.

 „…Cos to říkal o třetí světové válce?“ Voloďa se zaujetím pohlédl na Senseie. „Copak Archóntové ji skutečně naplánovali?“

„Bohužel,“ kývl Sensei.

 „S dnešními jadernými zbraněmi, kterými vyspělé státy disponují?!“ pronesl Nikolaj Andrejevič. „Vždyť je to hloupost!“

„Samozřejmě, že je to hloupost, ale jen v chápání normálních lidí. Podle zvráceného chápání myšlení Archóntů je to normální… Myslím, že teď bych vám mohl povědět to, co se brzy dozví miliony lidí, mohl bych vám odhalit tajné plány Archóntů určené k tomu, aby se ‚nenudili‘ při práci… Takže Archóntové vypočítávají globální války podle generací. A soudě podle jejich výpočtů, má tato generace zažít třetí světovou válku. Pro zahájení nové globální války Archóntové určili tři termíny s ohledem na geopolitickou situaci a na úroveň připravenosti obyvatelstva na tyto události. První datum, 23. prosince roku 2012, už bylo prostřednictvím nepřímé reklamy vyhlášeno po celém světě jako možné datum konce světa. Druhé datum je rok 2017. A třetí datum – rok 2025. To jsou hlavní data, podle kterých se orientují a na nichž staví své výpočty. I když přirozeně může dojít ke změně, tak jako v kterémkoli jiném plánu… V zásadě je možné jejich přípravy na tyto události jednoduše odhalit a pozorovat. Jediným silným odpůrcem Archóntů, který může vážně odporovat jejich záměrům, se stane…“

 „Sovětský Svaz?!“ zeptal se nedočkavě Viktor.

„Já bych to trochu upřesnil – Rusko… Takže, tyto přípravy Archóntů na novou globální válku je možné jednoduše pozorovat na pozadí událostí. O tom, jak postupují Archóntové jsem vám už hodně vyprávěl a ještě vyprávět budu. Jejich metody zůstávají prakticky neměnné a už se mnohokrát v historii lidstva projevovaly a opakovaly. Všechno se bude dít dle starého základního schématu.

První, co učiní, bude snaha o maximální oslabení svého významného protivníka, který by skutečně mohl překazit realizaci jejich plánů. K tomuto účelu použijí buď provokační destruktivní politiku uvnitř tohoto státu, realizovanou prostřednictvím svých lidí, případně se, pokud se to nepovede, budou snažit obklopit tento stát takovými zeměmi, které jsou pod jejich kontrolou. Přirozeně, v případě nutnosti budou v těchto státech zorganizovány převraty nebo revoluce, aby se do čela státu dostaly jejich loutkové vlády.

Dále bude následovat uměle vyvolaná ‚světová krize‘, vždyť převážná část světového kapitálu je v jejich rukou. A také jsou zvyklí na vytváření ‚nevyhnutelných‘ situací na světových burzách. Vzpomeňte si třeba na předchozí uměle vytvořenou krizi a následně na druhou světovou válku… Kromě toho, že budou ve společnosti vyvolány příslušné nálady před třetí světovou válkou, Archóntové uměle vytvoří ‚světovou potravinovou krizi‘, která zasáhne především chudší vrstvy obyvatelstva. Ve světě bez zřejmých příčin nastane nedostatek potravin, což bude mít za následek hladomor v zemích třetího světa a značný nárůst cen potravin, dokonce i ve vyspělých státech. Jako vysvětlení budou sloužit ‚předpoklady, které se budou odvolávat na možnou souvislost s globálním oteplováním a s problémem přelidněnosti planety. Taková ‚prohlášení‘ přirozeně vyvolají u hladovějících touhu rychle snížit početnost lidské populace ve vlastní prospěch.“

Voloďa zachmuřeně podotknul: „Hmm, nepříznivá situace… Jenže, Sensei, ty jsi říkal, že skutečně nastanou globální klimatické změny. Pak je možné, že je něco takového jen předpovídaná realita.“

„Předpovídaná realita?!“ obviňujícím tónem pronesl Sensei.

„S moderními technologiemi je reálně možné vytvořit ze saharské pouště kvetoucí zahradu a nakrmit jejími plody značnou část obyvatel. A to se ani nezmiňuji o tom, že na Zemi je dostatek úrodných polí k tomu, aby pojem hlad na této planetě vůbec neexistoval,“ Sensei se na chvíli odmlčel a dál už pokračoval ve vyprávění normálním tónem.

„No, a jako třetí a nejdůležitější věc, chystají se financovat a zorganizovat několik zcela zbytečných válek s některými státy třetího světa, avšak za účasti USA jakožto ‚světového policisty, který hájí demokracii na celém světě‘. V těchto válkách budou přirozeně umírat lidé, včetně prostých amerických chlapců, kteří nebudou nic vědět o skutečném pozadí těchto válek a budou umírat v domnění, že za cenu ztráty svého života hájí demokracii a zájmy svého státu na cizím území. Lidé budou umírat, což znamená, že bude narůstat nespokojenost amerického obyvatelstva. Archóntové využijí těchto nepokojů ve společnosti a ve vhodném okamžiku začnou obviňovat ze všech neštěstí dalšího loutkového prezidenta a budou všechno zdůvodňovat jeho ‚nepovedenou politikou‘. Současně se budou snažit přesvědčit spojence a lid ve své zemi, že obyčejné války nejsou účinné – válečné operace jsou drahé, války se táhnou (přesto, že Archóntové financují také stranu odpůrců), umírají v nich lidé a nemá to žádný smysl. Neboli peníze a lidské životy jsou vynakládány zbytečně, bez užitku. V důsledku toho se ve společnosti bude vytvářet mínění, že USA má mít právo jako první použít nukleární úder proti těmto ‚špatným, nedemokratickým‘ zemím, se kterými politika Archóntů jaksi nepočítá. Tento názor se usídlí v hlavách lidí, kteří si budou myslet, že Američané, jako ‚svobodná země‘ a ‚světová velmoc‘, musejí mít právo prvního nukleárního úderu. Vždyť je to levnější a hlavně – jejich chlapci neumírají v tomto boji za ‚celosvětovou demokracii‘.

Aby přesvědčili lidi o tom, že nukleární válka je jednoduše nezbytná, budou manipulovat s ekonomikou ‚nejmocnějšího státu světa‘. Tak, jak to Archóntové obvykle dělávají. Nejdříve je ekonomika země uměle rozvíjena, lidé si zvykají na pohodlný život. Potom se objeví ‚vnější nepřítel‘ státu. V tomto okamžiku Archóntové vyprovokují prudký pokles ekonomiky a zorganizují vážnou ekonomickou krizi. Následkem toho mnozí lidé přijdou o práci. Veřejné mínění se stává značně nepřátelským. A také tisk aktivně propírá téma, že jejich hlavní ‚nepřítel‘ v této době bohatne, zaznívají ‚předpoklady‘, že možná právě proto ‚náš národ den ode dne chudne‘. Tato provokace mimovolně vyvolává u lidí, kterým je výchovou vštěpována dominance materiálních hodnot, závist a velmi negativní vztah k zemi, která ‚bohatne na úkor nich‘. V konečném důsledku tyto předpoklady tisku postoupí do kategorie obvinění ze strany vlády, která naznačuje, že za všechny ekonomické potíže země může tamten ‚špatný stát‘. A člověk, který se nachází v těžké ekonomické situaci (ale stále si pamatuje, jak dobře a pohodlně se mu žilo v jeho ‚svobodné vzkvétající zemi‘) a který pozoruje, jak bohatne jiný stát (kvůli kterému údajně on zchudl), se podvědomě přeorientuje z vnitřního nepřítele na nepřítele vnějšího, aniž by se zamyslel nad tím, proč ve skutečnosti vznikají tyto krize a kdo je vytváří. Občané tedy začínají ‚na dálku‘ nenávidět zemi, na kterou jim ukázali přisluhovači Archóntů.

A pak je to čím dál tím horší. Lidé se začnou psychicky připravovat na to, že musí jako první použít nukleární zbraně, které rychle a účinně potrestají ‚nedemokratický stát‘ kvůli kterému ‚všichni chudnou‘. Tímto způsobem se Archóntové pokusí rozpoutat globální válku, ve které přirozeně zahyne velmi mnoho lidí, včetně těch, kteří prahli po ‚pomstě‘.“

„Prahli? Cožpak je možné lidi tolik oklamat?“ užasl Viktor. „Vždyť si to stačí jen logicky promyslet. Pokud silné státy rozpoutají nukleární válku, kdo zůstane naživu? Na co spoléhají Archóntové?“

„Ano, pokud k tomu dojde, zahyne převážná většina obyvatel zeměkoule… I když pro rychlé obnovení lidské populace stačí ponechat naživu alespoň sto tisíc osob. A to Archóntové velmi dobře vědí. Ne nadarmo aktivně realizují plán Agartha, který byl vymyšlen ještě za druhé světové války, když se atomová bomba stala realitou blízké budoucnosti. Tento plán předpokládá výstavbu zcela autonomního města (připraveného pro dostatečně dlouhý pobyt sto čtyřiceti tisíc osob s ohledem na jejich rozmnožování) hluboko pod zemí, které by bylo dostatečně bezpečné za jakýchkoli kataklyzmat a spolehlivě chráněné před nukleárními zásahy.

Archóntové předpokládají, že pokud se jim nepodaří ideologicky ovládnout svět a stát se jediným diktátorem v podobě ‚celosvětové vlády‘, pak po této globální válce budou zcela jistě bezvýhradně vládnout světu. A na celém světě konečně zavládne jejich ‚jednotná vláda‘, které se budou bezvýhradně podřizovat všichni lidé na zeměkouli. Počítají s tím, že u nových pokolení lidí bude kultivována výhradně otrocká psychologie, která je založená na materiálních hodnotách a čistě ahrimánských (materiálních) zásadách. Ale tady vyvstává ještě jiná otázka. Kdo by potřeboval takovou lidskou civilizaci s absolutní dominancí pudových instinktů a materiálních přání?“

Sensei těžce vzdychl a po chvíli mlčení znovu promluvil:

„Proč vám to vyprávím? Proto, abyste viděli, věděli a chápali a hlavně po celý život činili a realizovali své správné rozhodnutí… Války organizuje malá skupinka lidí. Ostatní, jejich početná otrocká svita – to jsou jen poskoci, kteří žijí z okamžité almužny od Archóntů, utěšují svou dušičku mocí, která je jim poskytnuta, a vůbec se nezamýšlí nad tím, že pro Archónty jsou jen jakýmsi kanónenfutrem, ‚potravou pro děla‘. Tito poskoci doufají ve svou ‚zářnou budoucnost‘, proto přesně plní příkazy svých pánů a vedou svět ke třetí světové válce, aniž by chápali, že oni a jejich děti budou také zasaženi touto válkou a jejich životy se přetrhnou jako filmová páska po záběru atomového ‚hřibu‘.“

Konec citace.

Závěr

Kniha nás varuje před třetí světovou válkou a říká nám, co bude následovat za slet událostí, abychom si uvědomili, že se jedná o přípravy na třetí světovou válku a podnikly následné kroky k tomu, aby k ní nedošlo.

První fáze kdy se do čela vedení států Ukrajiny dostaly loutkové fašistické vlády byly provedeny i když Rusko na tomto území provádí „denacifikaci“ a „demilitarizaci“. Rusko navíc bylo obklopeno novými členy NATO jako je Finsko a Švédsko. První fáze před kterou nás v knize varují tudíž byla splněna.

Další „světová krize“ je uměle vyvolávána a nyní můžeme sledovat, jak se vlády snaží vytvořit nedostatek potravin, jako třeba v Nizozemsku snížením chovu o 30%, u nás registrací slepic, aby je mohli zdanit a následně nechat vybít, nebo v USA vypalování dodavatelských řetězců potravin. Současně se také uměle navyšují ceny nejen potravin, ale také nerostných surovin jako je ropa a zemní plyn.

V třetím bodě zatím USA nepoužili nukleární úder jako první vůči nějakému státu (ano vím o Japonsku, ale to se netýká třetí světové války), nicméně tato země pod záminkou demokracie napadla vojensky Afganistán, Irák, Libyi a některé další z afrických států, a "humanitárně bombardovala" Jugoslavii.

Čtvrtý bod kdy se vyvolá umělá ekonomická krize již probíhá. Můžeme vidět, jak se svádí vina na Rusko (a jeho „Putinovi ceny“) za zdražovaní a ekonomickou nestabilitu v zemích Evropy. To má být údajně použito jako záminka, aby se na tuto zemi ukázalo, že může za každé naše neštěstí a proto je potřeba této zemi vyhlásit válku v čele s upadajícími Spojenými Státy, které by podle této knihy měly podniknout jako první nukleární útok.

V knize se uvádí rok 2025, který by mohlo být možným termínem zahájení třetí světové války. Doufejme, že lidé prohlédnou tuto hru a odmítnou jí hrát. Ve válce nejsou žádní vítězové, ale jenom poražení. Proto prosím sdílejte se všemi tento článek, ať co nejvíc lidí prohlédne tuto jejich špinavou hru do které se nás snaží uvrhnout.

Sdílet článek na sociálních sítích:

Facebook komentáře

O Martin Kirschner