Sobota , 1 dubna 2023

Po očkování se objevily nové případy duševních poruch; 3 přirozené způsoby, jak zlepšit příznaky

Autor: DR. YUHONG.

Podle nových studií Covid vakcíny způsobují řadu duševních nemocí (Public Domain)

Na začátku července 2022 bylo 66 procent světové populace očkováno vakcínami COVID-19. Vzhledem k tomu, že se stále více lidí nechává očkovat, stále se objevují zprávy o nežádoucích účincích a dokonce i vedlejších účincích. Byla hlášena nejen poranění životně důležitých orgánů, ale také psychiatrické poruchy. K dnešnímu dni existuje celkem 10 kusů lékařské literatury, které uvádějí případy nově rozvinutých duševních onemocnění poté, co byli pacienti naočkováni na COVID-19.

Po očkování se u zdravých jedinců objevily nové psychiatrické poruchy

Přehled literatury publikovaný v květnu 2022 v Asian Journal of Psychiatry přezkoumal 11 případů psychiatrických reakcí buď na mRNA, nebo na vektory injekcí COVID-19. Původní článek uváděl 14 případů a po přezkoumání bylo u 11 případů potvrzeno psychiatrické onemocnění a tři méně relevantní případy byly vyloučeny.

Čtyři případy byly ženy, šest případů muži, zbývající případ nebyl ohlášen. Typickým případem byl běžně v mladém a středním věku. Průměrný věk byl kolem 40 let.

Z těchto 11 případů bylo pět případů psychózy. Byly hlášeny tři případy se změněnými duševními stavy charakterizovanými dezorientací, halucinacemi a labilním afektem během několika hodin až 10 dnů po očkování. Dva případy měly mánii a jeden měl deprese.

Více než dvě třetiny nežádoucích účinků následovaly po podání první dávky vakcíny. Nástup příznaků byl ve všech případech již od několika hodin do 10 dnů po očkování.

Téměř polovina hlášených psychiatrických projevů byla po podání vakcíny Oxford-Astrazeneca.

Podle našeho názoru, na základě skutečnosti, že většina případů byla bez předchozí anamnézy psychiatrického onemocnění před očkováním, a úzké časové souvislosti s vpichy, je možný kauzální vztah mezi očkováním a psychiatrickými poruchami.

Níže jsou uvedeny dva příklady reprezentativních případů.

V říjnu 2021 byla v časopise Psychiatry Research zveřejněna zpráva. Na zprávě se podíleli odborníci z katedry psychiatrie a behaviorálního zdraví ze Stony Brook University v New Yorku a Northport Veteran Administration Medical Center v New Yorku.

Zpráva popisuje 31letého svobodného hispánského muže, který neměl v anamnéze žádné psychiatrické poruchy. Poté, co dostal svou první dávku mRNA vakcíny COVID-19, vyvinul bizarní a nevyzpytatelné chování. Konkrétně začal být úzkostný, paranoidní a nabubřelý, a prožíval také halucinace. Dokonce si spletl kolegu se svou milenkou a ve svém nemocničním pokoji si povídal s EEG přístrojem v nemocnici.

O tři týdny později muž dostal druhou dávku vakcíny a jeho příznaky se výrazně zhoršily.

Tento případ ukazuje korelaci mezi nástupem onemocnění s podanou dávkou a načasovaným očkováním. To naznačuje kauzální vztah mezi psychiatrickými symptomy tohoto pacienta a očkování.

Vyskytl se další případ psychózy vyvolané vakcínou bez mRNA.

V tomto případě je pacientem 51letý bílý muž bez anamnézy psychózy nebo neurovývojového zpoždění a bez rodinné anamnézy duševního onemocnění. Svá raná léta prožil v milujícím a podporujícím rodinném prostředí a nezažil žádná velká trauma. Má vynalézavou osobnost, úspěšnou kariéru a stabilní dlouhodobou partnerku.

Tento muž dostal svou první dávku vakcíny AstraZeneca (AZ) v polovině března 2021. O několik dní později se u něj rozvinuly příznaky podobné chřipce a silná „tříštící“ bolest hlavy – pocit, že byl rozdělen na několik osobností.

Deset dní po očkování jeho žena zpozorovala, že trpí kognitivní poruchou, cítí se zmatený v čase a místě, není schopen napsat nic smysluplného a má sluchové halucinace. Jeho chování se podivně změnilo a dokonce přestal jíst, pít a komunikovat. Sanitkou byl tedy převezen na pohotovost. Jeho CT sken hlavy a rutinní krevní testy neprokázaly žádné abnormality a následně byl převezen na psychiatrickou jednotku.

Nebyla nalezena žádná jiná příčina onemocnění a interval mezi jeho očkováním a nástupem psychózy byl krátký. Následně symptomy pacienta ustoupily samy bez použití psychofarmak. Proto bylo předběžně stanoveno, že psychiatrické onemocnění tohoto pacienta bylo vyvoláno vakcínou COVID-19 a možnost autoimunitní encefalitidy nebyla zcela vyloučena.

Jaké jsou možné příčiny psychózy po očkování?

Termín „nově vznikla psychóza“ se týká prvního výskytu psychózy u pacienta, který v minulosti psychózu neměl. Oba výše uvedené případy jsou nově nastupující psychózy a jejich nástup onemocnění byl velmi blízko době očkování, takže existuje velká možnost, že jejich nástup onemocnění je v příčinné souvislosti s očkováním.

Proč by vakcíny mohly způsobit nové vzniklou psychózu?

Za prvé, virus SARS-CoV-2 může způsobit silnou imunitní reakci v těle, která uvolňuje velké množství zánětlivých cytokinů, které mohou poškodit strukturu a funkci nervových buněk a zvýšit riziko psychózy.

V přehledu publikovaném v European Journal of Neurology v roce 2021 bylo mezi celkem 129 008 pacienty s infekcí COVID-19 ve 23 studiích identifikováno 138 lidí s encefalitidou (zánět mozku).

U těchto pacientů byla průměrná doba od diagnózy infekce COVID-19 do propuknutí encefalitidy 14,5 dne, s mírou onemocnění 0,2 procenta a průměrnou úmrtností 13 procent. Mezi běžné příznaky encefalitidy patří ztráta nebo snížená úroveň vědomí (77,1 procenta), změněný duševní stav (72,3 procenta), záchvaty, bolesti hlavy a slabost.

Meta-analýza z roku 2016 publikovaná v Molecular Psychiatry poukázala na to, že pacienti s psychiatrickými poruchami mají společné charakteristické změny v krevních cytokinech, což jsou zvláště vysoké hladiny zánětlivého faktoru interleukinu-6 (IL-6) v krvi během akutních záchvatů.

Patogenita viru na začátku pandemie COVID-19 byla vysoká a všechny současné vakcíny proti COVID-19 byly navrženy na základě starého viru.

Mezitím spike protein spustil chronický zánětlivý stav a narušil mentální funkce.

Patogenita současných virových kmenů byla významně snížena. A proto v tomto případě doporučujeme, aby úřady racionálně zvážily přínosy a rizika spojená s vakcínami.

Proč má lidská mysl „patologické změny“?

Je snadné pochopit, že lidské orgány mohou mít patologické změny. Proč však má lidská mysl také „patologické změny“, když je neviditelná a nehmatatelná?

Ve skutečnosti má hmota mnoho molekulárních úrovní. Naše lidské tělo má také mnoho vrstev za vrstvami, včetně molekul, atomů, elektronů, kvarků, neutrin. Fyzici také otevřeně přiznávají, že dosud plně nepochopili, co je tou nejmenší hmotou.

Když tedy fyzici nemohou přesně definovat, co hmota skutečně je, jak můžeme svévolně tvrdit, že lidský duch nepatří do rozsahu hmoty nebo substance?

Ve skutečnosti je lidská mysl velmi jemná substance. I když je to pouhým okem neviditelné, mnoho vědeckých důkazů prokázalo, že mysl sdílí společné vlastnosti s jinými viditelnými nebo hmatatelnými materiály.

Mysl nebo ducha lze detekovat pomocí nástrojů

Moderní věda zjistila, že záznamy mozkových vln dokážou detekovat lidskou mysl a myšlení. Na mysl a myšlení byly také aplikovány technologie kontroly mozku.

Ostatní lidé mohou naše myšlenky vycítit

Mezi členy rodiny a přáteli existuje telepatie. A když lidé vysílají laskavé myšlenky, mohou je ostatní vycítit.

Osobnost je zapamatována a přenášena v orgánech

Podle freudovské psychoanalýzy souvisí mnoho duševních nemocí s traumatickými vzpomínkami z dětství, které se ukládají v buňkách těla a ovlivňují osobnost a emoce člověka v dospělosti.

Pokud tedy mysl vůbec není hmotná, jak si ji mohou buňky těla zapamatovat?

Příjemci transplantovaných orgánů navíc často zažívají změny osobnosti, přebírají rysy a talenty zemřelého dárce orgánů.

Gary Schwartz, psycholog a profesor na univerzitě v Arizoně, zdokumentoval 74 případů transplantace srdce a zjistil, že 23 z těchto příjemců transplantace srdce získalo některé vlastnosti svých dárců.

Například u 47letého bělocha se po transplantaci srdce od houslisty rozvinul zájem o klasickou hudbu a u manažera v důchodu, který dříve neuměl malovat, se po transplantaci srdce od umělce náhle rozvinul talent pro umění. Lékaři tyto jevy popisují jako „buněčná paměť“.

Článek publikovaný v roce 2020 v časopise Medical Hypotheses pojednával o vlivu transplantace srdce na změny osobnosti a zkoumal důvody, proč příjemci získávají osobnostní rysy svých dárců. Článek zmiňuje čtyři typy změn osobnosti, ke kterým může dojít u příjemce orgánu: změny preferencí, změny emocí a temperamentu, změny identity a vzpomínek ze života dárce orgánu.

Psychiatrická onemocnění mohou být zděděna

Psychiatričtí pacienti mají často rodinnou anamnézu specifických genetických mutací lokusů, které se také mohou předávat z generace na generaci.

V roce 2014 byla studie zveřejněna v časopise Nature. Psychiatric Genomics Consortium (PGC) dokončilo tuto studii srovnávající téměř 40 000 pacientů s psychózou (schizofrenií) se 110 000 lidmi a nalezli 108 genetických lokusů významně spojených s psychiatrickými poruchami.

Studie publikovaná v European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience zjistila, že schizofrenie má vysoce významnou genetickou složku; a čím blíže je s vašimi příbuznými, tím větší je účinek.

Pokud má například jedno z páru jednovaječných dvojčat duševní chorobu, je pravděpodobnost, že ji onemocní i druhé dvojče na 44,3 procent.

Na druhou stranu však i jednovaječná dvojčata, která sdílejí stejný genom, mají pravděpodobnost menší než 50 procent, že onemocní obě, což naznačuje, že schizofrenie není zcela určena geny. Kromě genetiky je schizofrenie spojena také s mnoha dědičnými a environmentálními faktory, ale i těmi jemnějšími.

Genetická povaha psychiatrických poruch ukazuje na molekulární základ duchovního fenoménu a duch by mohl být ovlivněn aktivitami na molekulární úrovni i uvnitř našich těl.

Existují konvenční i holistické způsoby, jak zlepšit a léčit duševní nemoci

Vzhledem k tomu, že pacienti se schizofrenií nemají žádnou fyzickou patologii, ale pouze problémy na duševní úrovni, tak lékaři mají k dispozici velmi omezené množství léků. Tito pacienti vyžadují speciální péči nejen na biologické úrovni, ale potřebují také psychologický, společenský a celostní léčebný plán.

Vyhýbání se spouštěčům

Všechny nemoci jsou výsledkem kombinace vnitřních a environmentálních faktorů. Duševní poruchy nejsou jiné, protože lidé s genetickými vadami jsou náchylnější častějšímu spouštěni duševních nemocí skrz negativní vnější vlivy než běžná populace. Proto se musí vyhýbat spouštěčům.

Užívání léků

Dopamin je neurotransmiter zodpovědný za vzrušení v mozku. Moderní medicína potlačuje maniakální příznaky schizofrenie násilným blokováním dopaminových receptorů pomocí léků. Dlouhodobé užívání léků však může způsobit rezistenci na léky a nakonec vést k refrakterní psychóze. Vzhledem k omezeným účinků léků musíme zvážit jiné terapie.

Psychoterapie

V psychoterapii se pacient učí zacházet se svými emocemi tím, že zlepšuje způsob, jakým se dívá na věci prostřednictvím dialogů a dalších prostředků.

Elektrokonvulzivní terapie

Krátkodobá elektrická stimulace mozku vyvolá široký výboj elektřiny z mozkové kůry, čímž se obnoví normální funkce mozku. Může to znít neuvěřitelně, ale existují úspěšné případy.

Ve skutečnosti může být duch psychiatrických pacientů příliš slabý. Kdyby jim lékař v psychiatrické léčebně jen zamával elektrickým obuškem, okamžitě by znovu získali jeho energii, protože by se báli šoku. Proto je u psychiatrických pacientů nutné posílit hlavní vědomí (pravé já).

Kromě toho existují přirozené způsoby, jak pomoci rychleji se zotavit pacientům s duševním onemocněním. Existují například způsoby, jak provést změny na duchovní úrovni, jak se dostat do kontaktu s duševně vzkvétajícími lidmi a věcmi, včetně knih, literatury a hudby, které nám pomůžou vytvořit pozitivní pohled na život a vybudovat sebevědomí. Zde jsou některá z našich doporučení:

Nezištná láska

Nezištná péče a láska od rodiny a přátel je důležitou silou, která pomáhá pacientům zotavit se.

V populárním a známém příkladu týkajícího se zotavení ze schizofrenie Dr. Nashe, matematického génia z filmu „Čistá duše“, bylo zotavení z velké části způsobeno láskou a péčí jeho manželky Alicie, která je krásná a silná žena. Když její manžel trpěl schizofrenií, zůstala po Nashově boku. Přestože nemohla převzít odpovědnost za chování v iluzorním světě svého manžela, starala se o něj se soucitem a odpovědností. Taková ušlechtilá, nesobecká láska pomohla Nashovi konečně překonat jeho duševní nemoc.

David R. Hawkins, americký psychiatr, popsal úrovně vědomí lidského těla. Nezištná láska, bezpodmínečná láska a dobročinná láska v sobě podle něj nesou velmi silnou pozitivní energii, což je síla, která má léčivou moc.

Kromě toho častá komunikace s laskavými, rozumnými a silnými lidmi je prospěšná lidem se slabou myslí.

Zahradnická terapie

Známá profesorka trpěla v mládí depresemi. V té době hledala renomované lékaře, kteří by její nemoc léčili, ale bez úspěchu.

Její otec, který svou dceru velmi miloval, četl o studii, která uvedla, že zelené rostliny mohou pomoci vyléčit depresi a zmírnit příznaky, a tak vzal svou dceru na výstavu rostlin v květináčích a koupil mnoho rostlin v květináčích. Nechal ji komunikovat s rostlinami, a poté se její symptomy den za dnem zmírňovali a o dva roky později byla vyléčena bez použití léků.

O tomto „zeleném zázraku“ stále mluví jejich rodina a přátelé. A to dokazuje, že příroda a umění nejen uklidňují srdce, ale také léčí nemoci.

Ve studii publikované v časopise Complementary Therapies in Medicine se 20 nepřizpůsobivých žáků základních škol zúčastnilo tří zahradnických aktivit, včetně aranžování květin, sázení a lisování květin. Bylo zjištěno, že jejich hladiny kortizolu ve slinách se snížily nejméně o 37 procent ve srovnání s úrovněmi před touto aktivitou.

Studie ukázaly, že hladiny kortizolu v séru jsou významně zvýšené u pacientů se schizofrenií a po psychiatrické léčbě postupně klesají, což naznačuje negativní korelaci mezi hladinami kortizolu a psychiatrickým onemocněním. Schopnost zahradnických činností snižovat hladiny kortizolu naznačuje, že zahradničení má zlepšující účinek na duševní nemoci.

Nutriční terapie

Světová federace společností biologické psychiatrie (WFSBP) a Kanadská síť pro léčbu nálady a úzkosti (CANMAT), vytvořila tým psychiatrů a klinických lékařů z 15 zemí,  kteří rozsáhle analyzovaly terapeutické účinky doplňků výživy na lidské psychiatrické poruchy a zjistily, že některé doplňky výživy mohou léčit schizofrenii. V sestupném pořadí účinnosti jsou:

 

Methopterin

N-acetyl-L-cystein (NAC)

Vitamín D

Omega 3 mastné kyseliny (nejsou terapeutické, ale můžou zabránit tomu, aby se rizikové faktory změnily v psychózu)

 

V budoucnu, jak lidé budou pokračovat aktualizaci svého chápání mysli a neznáma, může existovat více vhledů do lidského těla, života a hmoty a bude k dispozici více způsobů léčby a kontroly duševních nemocí.

Překlad: Martin Kirschner (www.vipnoviny.cz) Zdroj: theepochtimes.com

Sdílet článek na sociálních sítích:

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.