Středa , 31 května 2023

Praktiky manipulace vědomím pomocí sdělovacích prostředků

Autor: Martin Kirschner.

Informují hlavní sdělovací prostředky o realitě, nebo realitu vytvářejí podle předem daných not?

Dříve MSM sloužili jako hlídací pes demokracie. Dnes když jsou sdělovací prostředky monopolizovány, slouží jako nástroj procesů řízení, kdy jsou pomocí nich ovládány masy, aby dělaly přesně to co si globální elity přejí. Pokud pochopíte, jaké nástroje manipulace používají, již nikdy se jimi nenecháte zmanipulovat.

Ruský vědec Sergej Georgijevič Kara-Murza napsal knihu „Manipulace vědomím“ ve které popsal metody manipulace vědomím pomocí sdělovacích prostředků, převážně skrze televizi.

Citát z knihy:

"Opakování (str. 143)

Nejprve zvažme význam zapamatování. Když člověk přijme nějakou zprávu, práce paměti se dělí na dvě fáze: nejprve probíhá pasivní zapamatování. Potom se informace zpracovává rozumem, a pokud se uzná za víceméně přesvědčivou, emocionálně zbarvenou a zajímavou, ,proniká' do paměti a začíná ovlivňovat vědomí.

Takto jsou zapamatovatelnost a přesvědčivost v dialektické jednotě. Aby zpráva nebyla okamžitě odmítnuta pasivní pamětí, musí se nějakým způsobem ,zachytit' ve vědomí a nikoli se okamžitě jevit jako úplný nesmysl. Aby se však infiltrovalo vědomí, musí být informace zabaleny do takové podoby, aby se vtiskla do paměti. Člověku se vždy zdá přesvědčivé to, co si zapamatoval, i když k zapamatování došlo během čistě mechanického opakování, jako neodbytná písnička. Zpráva zasazená do vědomí již působí bez ohledu na její pravdivost, nebo lživost. A. Moles zdůrazňuje: ,,Na tomto principu je založena veškerá propagandistická činnost a zpracování veřejného mínění tiskem." Goebbels vyjádřil stejnou myšlenku ještě dříve: ,,Neustálé opakování je základním principem veškeré propagandy."

Vědci dospěli pro prostého člověka k žalostnému závěru: to, co se v důsledku častého opakování pevně zapamatovává, působí na vědomí bez ohledu na to, jestli toto tvrzení vyvolává námitky nebo souhlas!! ,, Účinnost přesvědčování se měří počtem lidí, u kterých daná zpráva vyvolává určitou odpověď, přičemž zaměření této odpovědi není podstatné." Zaměření odpovědi není podstatné! Ten, kdo zírá na televizní obrazovku a slyší stejnou zprávu desetkrát denně, je vystaven manipulaci, i když se pokaždé čertí rozhořčením.

Vytvoření davu (str. 166)

Le Bon uvádí jednu důležitou skutečnost, která zřejmě předstihla svou dobu a pravdě- podobně překvapila současníky. A dnes, s rozvojem rozhlasu a televize, se stala velmi důležitou. Podstatou je to, že pro vytvoření davu není nutný tělesný kontakt mezi jeho částicemi. Le Bon píše: ,,Tisíce jednotlivců, vzdálených jeden od druhého, mohou v určitých okamžicích současně spadat pod vliv nějakých silných emocí nebo nějaké velké národní události, a získat tak všechny rysy oduševnělého davu... Celý lid se pod vlivem určitých skutečností někdy stává davem, aniž by ve skutečnosti představoval shromáždění v původním smyslu toho slova."

Právě toto pozorujeme poslední desetiletí: obyvatelstvo ,vyspělých' západních zemí, vystavené neustálému vlivu masové kultury a televize, se mění v obrovský virtuální dav. Ten není na náměstí, ale v pohodlných bytech u televizí. Není strukturovaný a všichni poslouchají stejné vůdce a proroky, aniž by s nimi vedli rozhovor. Tento dav neběží sám bombardovat Afghánistán nebo Srbsko, pouze takové akce svých mocenských orgánů schvaluje. Tito lidé skutečně dovolí zničit Zemi bez zlých úmyslů, jednoduše ,bez přemýšlení'.

Transformace představ do skutečnosti str. (187)

Ukázalo se, že škola a sdělovací prostředky jsou silnější než tradice, kázání v kostele a babiččiny pohádky. Dnes, když se teorie stává vládnoucí podobou společenského vědomí, je tento dopad ještě silnější. V různých variantách řada filozofů potvrzuje následující myšlenku: ,,Chování lidí nemůže nezáviset na teoriích, které sami dodržují. Naše představa o člověku ovlivňuje chování lidí, protože určuje, co každý z nás očekává od druhého ... Představa přispívá k utváření skutečnosti."

Televize a vytváření skutečnosti (str. 212)

Ve Spojených státech bylo provedeno velké množství výzkumů toho, jak televize člověka ovlivňuje. Odpověď již nevyvolává pochybnosti Televize není poslem, přinášejícím zprávy. Televize aktivně vytváří ,zprávu' - vytváří zdánlivou skutečnost. Jak se vyjádřil známý americký politický televizní podnikatel D. Hewitt: ,,Já nerad předkládám novinky - já je rád dělám." (Další podobný výrok zní: ,,Nejde o ,vysílání skutečnosti', ale o ,vytváření skutečnosti.") Navíc samotná přítomnost ,oka' televize během událostí je aktivně ovlivňuje - vytváří ,skutečnou skutečnost'.

Prezident americké společnosti redaktorů novin, Lauren Giglione, během projevu v roce 1993 řekl: ,,Televizní zpravodajské reportáže vždy vyvolávaly pochybnosti o tom, zda to, co se v nich uvádí, je skutečné. Povaha obrazových sdělovacích prostředků - zábava, dramatizování, vytváření snů pro masové obecenstvo - obsah zpráv ovlivňuje. Svět fantazie se mísí se skutečným světem. Pro mnoho lidí se to, co se objeví na televizní obrazovce, stává skutečností."

Proč o tom Giglione promluvil ve svém projevu ,Novinář zítřka'? Protože vytvoření předstírané skutečnosti přímo souvisí s manipulací vědomím. Zde je jeho humanistický závěr: ,,Skuteční novináři budou muset odolávat tlaku manipulátorů, diktátorů a vynálezců, snažících se rozostřit hranici mezi skutečností a fantazií."

Televize jako nástroj ovládnutí (str. 220)

V mezinárodní politice se televize stala hlavním prostředkem proniknutí Spojených států do informačního prostředí jiných zemí, aby v zájmu Spojených států ovlivňovala veřejné vědomí. Nové technické prostředky a nové zásady mezinárodního práva ztěžují vytvoření ,že- lezné opony' na ochranu vědomí svých občanů. G. Schiller uvádí jako předpoklad: ,,Pro úspěšný průnik, musí mocnost, usilující o nadvládu, ovládnout sdělovací prostředky." Tento předpoklad se samozřejmě různě hodnotí útočníky a oběťmi. Tak předseda vlády Guyany řekl: ,,Národ, jehož sdělovací prostředky jsou ovládány ze zahraničí, není národem."

Monopol na sdělovací prostředky (str. 192)

Totalitní kontrola sdělovacích prostředků malým počtem oligarchických skupin způsobuje, že odhalení přímých lží je nepravděpodobné. A především je vytvořena taková hustota toku zpráv, zachvacujících obecenstvo a krátkodobá paměť je tak odpojená, že odhalení ,včerejší' lži již nikoho nezajímá. Zahrnutí přímých lží se proto ve sdělovacích prostředcích provádí ve velkém měřítku jako laciné a účinné řešení naléhavých úkolů. Při tom je drzá lež ve výhodě, protože ničí jakoukoliv možnost dialogu.

Obrana před manipulací (str.177)

Protože ke spojení s manipulátorem dochází po dostatečně dlouho trvajícím kontaktu, nejjednodušším způsobem, jak obnovit duševní obranu před manipulací, je vědomé a náhodné přerušování kontaktů se zdrojem informací, u nichž je podezření na manipulaci. Například čas od času stačí přestat sledovat na jeden až dva týdny televizi, aby došlo k ,opravě' vědomí. Oko poté získá neobvyklou ostražitost a po nějakou dobu si snadno všimneš, jak z manipulujících přenosů ,koukají uši'. Televize na čas ztratí své kouzlo."

Konec citace.

Shrnutí

Říká se, že opakovaná lež se stává pravdou. To vědí i ti co řídí sdělovací prostředky. Jak jinak si vysvětlit, že v televizi slyšíme stále se opakující lži například o Covidu a jeho řešení?

Díky neustálému opakování se změnilo morfogenetické pole většiny lidí, kteří utvořili dav (například svědci covidovi). Tento dav pak na nejnižší úrovni vytváří a uplatňuje procesy řízení a slouží jako hlídací pes, aby byly udržovány v chodu.

Tele-vize je zařízení, které má přímo do našeho obyváku teleportovat vizi toho, jak funguje svět a jak se máme chovat. To ovlivňuje lidské životy do také míry, že je lidský rozum vypnut a nahrazuje jej kolektivní šílenství. Televize o realitě neinformuje, ona ji tvoří.

Dříve cizí mocnost musela ovládnout jiný národ vojenskou silou. Dnes ji k tomu stačí sdělovací prostředky. Vytvoří se problém, následuje reakce (strach) a následuje řešení (biologická zbraň prezentovaná jako vakcína).

Díky monopolu sdělovacích prostředků můžeme sledovat jakoby koordinovanou operaci s cílem ovlivnit vědomí celého lidstva. Alternativní média s alternativními názory odborníků nemají šanci se dostat k širokým masám.

Jak říká vědec Kara-Murza, tak nejlepší obranou proti manipulaci je vypnout televizi a žít dál své životy. Pokud si uvědomíte, že televize je tu od toho, aby vás programovala na určitou představu o světě s cílem manipulovat, tak vám nebude stát za to, ji nadále sledovat.

Sdílet článek na sociálních sítích:

Facebook komentáře

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.