VIZE TVŮRCŮ SVOBODNÉHO ŽIVOTA – KONKRÉTNÍ KROKY TRANSFORMACI SPOLEČNOSTI

Autor: Pavla Marková.

Svobodní a nespoutaní okovy. (Public Domain)
Jak si představuji některé kroky, které vedou k nastavení rovnováhy a harmonie v České republice? Jak si je představujete Vy? 
Nepotřebujeme vůdce a vládce, kteří by rozhodovali o nás, bez nás.
Každý plnoletý občan je plně zodpovědný za svůj život a za projevení své vůle.
Nad tématy, ovlivňující kvalitu života občanů České republiky budou vedeny odborné veřejné diskuze a i sami občané se budou moci zapojit a vyjádřit přímo.
Rodina a vyrůstání dětí v rodině je prioritou všech i prioritou státu.
Podpora rodičům, aby mohli důstojně žít, pokud se řádně starají o své děti až do 4 let věku dítěte.
Ústavní zakotvení pojmu MATKA – žena, OTEC – muž.
Zakotvení principů vyšší spravedlnosti do principů soudní moci.
Svoboda jednotlivce v rozhodování o kvalitě a způsobu vlastního života.
Svoboda volby zdravotnické péče a lékařských zákroků, včetně svobodného, nepodmíněného rozhodnutí o očkování.
Svoboda volby o způsobu vzdělávání.
Podpora občanů v samostatnosti a odpovědnosti za vlastní život, místo účelového oslabování a závislosti na systému.
Náboženství, která nepodporují svobodný život, jsou na území České republiky zakázána a jejich projevy nejsou tolerovány.
Nejprve se stát stará o vlastní občany v nouzi, až poté nabízí pomoc jiným občanům, na jiných územích a v otázkách, kde není celospolečenská shoda. Určitý program pro pomoc lidem jiného občanství v nouzi funguje stále, ale není možné podporovat a financovat zahraniční otázky na úkor českých občanů.
Vystoupení z Evropské unie a NATO a dalších společnost deformujících a svobodu člověka nepodporujících mezinárodních struktur.
Definitivní odmítnutí přijetí eura či jiné měny než národní české koruny.
Političtí zástupci ve volených orgánech nemají větší práva či „imunitu“ odlišně od ostatních občanů.
Přijetí zákona o všeobecném referendu – vyvolat referendum v jakékoli otázce může na celostátní úrovni vůle 100 tisíc občanů nebo 10 poslanců/senátorů na žádost 50 tisíc občanů ČR. Výsledek referenda musí být akceptován, pokud se voleb účastnilo více jak 50% právoplatných voličů. V případě menší účasti bude výsledek vždy dále diskutován na půdě Parlamentu a na celospolečenské úrovni.
Zákaz manipulace, lhaní, intrik a šíření strachu v jakékoli podobně z veřejných informačních zdrojů a od veřejnoprávních institucí a volených zástupců lidu.
Méně dotací, méně byrokratických překážek ve svobodném podnikání.
Zrušení daní, kde efektivita je sporná, malá či dokonce záporná.
Výrazné snížení až zrušení daní z příjmu fyzických osob.
Zrušení EET.
Snížení počtu státních úředníků.
Zrušení koncesionářských poplatků veřejnoprávním médiím.
Upřednostňování českých dodavatelů před zahraničními (český kapitál i sídlo) u veřejných zakázek.
Obnovení potravinové soběstačnosti České republiky, ideální cíl je alespoň 80%.
Uvědomování si souvislostí a propojení všech sfér života.
✨ Transformace školství – vzdělávání:
 • Důraz na odpovědnost za vlastní vzdělání.
 • Základ výchovy a vzdělání je v rodině, škola je partnerem rodičů podporující komplexní rozvoj dítěte.
 • Změna školních osnov předškolního a školního vzdělávání od memorování informací a faktů k vlastnímu přemýšlení a tvoření, rozvíjení představivosti, umění komunikace, rozvoji sociální inteligence, empatie, týmového tvoření. Podpora aktivního pohybu. Větší možnost výběru témat vzdělávání dle zájmu a požadavků přímo od studentů.
 • Vedení dětí, studentů k odpovědnosti za kvalitu vlastního života, vzdělání, zdraví, taktéž objevování, rozvíjení a realizaci vlastních talentů a zájmů.
 • Podpora slovního hodnocení studentů místo striktních známek.
 • Podpora menších kolektivů a osobního přístupu.
 • Podpora domácí výuky a individuálních přístupů ke vzdělávání.
 • Podpora komunitních mimoškolních aktivit na úrovni obcí.
 • Uvědomování si a rozlišování příčin, projevů a důsledků vlastního chování, na individuální i celospolečenské úrovni - vzdělávání celé společnosti.
✨ Transformace zdravotnictví:
 • Důraz na odpovědnost za vlastní život.
 • Zdravotnictví nesmí být byznys! Prvotní zájem je o zdraví, zdravé jedince a zdravou společnost.
 • Lékař je odborník, který doporučuje vhodný přístup ke zlepšení zdraví a léčbu, nikoli diktuje své požadavky. Musí mít vždy čas na komunikaci a vysvětlení doporučené péče a zajištění informovaného souhlasu klienta.
 • Oficiální podpora celostní medicíny a jiných směrů než západní medicíny a farmaceutického průmyslu.
 • Svobodný výběr přístupu ke svému léčení a uzdravení.
 • Podpora přirozených porodů a respektující poporodní péče.
 • Podpora kojení (plné kojení dítěte prvních 6 měsíců věku dítěte a dále kojení alespoň do 2 let);
 • Respektování práv dětí na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce v době poskytování zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení, poskytování důstojného zázemí, taktéž estetického prostředí a je nutná psychologická průprava všech zdravotníků pracujících s dětmi.
 • Svobodné rozhodování o očkování (nepodmíněné), včetně výběru schématu, časové osy a konkrétní očkovací látky.
 • Psychický vývoj a duševní stav jedince je obecně považován za stejně podstatný jako viditelné fyzické zdraví.
 • Aktivní podpora pro léčení psychických traumat jednotlivců a rodin je vnímána jako prostředek pro uzdravování celé společnosti.
✨ Transformace péče o krajinu a hospodaření s přírodními zdroji:
 • Vždy je upřednostněn komplexní pohled na fungování krajiny před podnikatelskými záměry narušujícími přirozené poměry v krajině!
 • Udržitelné hospodaření v lesích, zákaz monokultur ve větších plochách.
 • Tvrdé postihy pro ty, kteří by záměrně poškozovali životní prostředí, flóru i faunu.
 • Ukončení degradace kvality půdy, podpora péče o půdu, spolupráce se zemědělci, znevýhodnění těch, kteří nehospodaří způsobem vhodným pro krajinu, půdu, udržení vody v krajině…
 • Navrácení vlastnictví a správy vodních zdrojů na území České republiky do majetku České republiky.
 • Vzdělávání dětí v přírodních procesech, fungování přírody a krajiny.
Další smysluplné a transformační kroky pro uskutečnění vize svobodného života v České republice budou jistě přibývat. Pojďme o tom společně diskutovat, přátelé. Pojďme již opravdu tvořit!

Není důvod čekat, až někdo za nás něco rozhodne, pokud již víme, že chceme my sami žít a chápeme, že my sami jsme tvůrci…

✨🌱 TVOŘÍME SVOBODNÝ ŽIVOT 🌱✨
S láskou k životu, s láskou k naší krásné zemi,
P.M., 12.2.2021
Zdroj: Facebook.

Sdílet článek na sociálních sítích:

Facebook komentáře

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.