Středa , 29 března 2023

Archontský elektronický závoj drží lidi v otroctví reinkarnace. Jak to souvisí se současnými vakcínami

Autor: Martin Kirschner.

Elektromagnetický závoj ztěžuje lidem vymanit se z archontského cyklu reinkarnací.

Rád bych s vámi sdílel citaci z knihy „Můj otec byl MIB“ od Jana van Helsinga, která byla napsáno roku 2017. Z této citace se dozvíte, jak jsou lidé zotročení skrze Archontský reinkarnační systém, který udržují pomocí elektronického závoje. Současně se také dozvíte, jak to souvisí s dnešními vakcínami. Citát je ze strany 236 této knihy:

Citát z knihy:

„Další odhalení se týká takzvaného závoje. Asi před 26 000 lety prohlásili Archonti Zemi za svůj majetek a všechny na této planetě žijící bytosti se staly jejich rukojmími a otroky. Na zemi byla uvalena karanténa a každá cizí kosmická loď, jež sem připlula či odtud odplula, k tomu potřebovala od Archontů zvláštní povolení. Lidská rasa prožila tato dlouhá tisíciletí v nedůstojné pozici rukojmího. Archonti vytvořili uzavřený systém nucených reinkarnací, aby se tak lidé museli znovu a znovu vtělovat. Tak se mezi nimi brzy rozšířila letargie a amnézie. Tento čas zapomnění se však chýlí ke konci, neboť záchranné mise pozitivních mimozemšťanů nabírají na intenzitě.

V minulosti existovala pro člověka pouze jediná cesta, jak se z této karantény vymanit, a tou byla cesta vzestupu. Chceme-li se k němu vydat, musíme vymazat veškeré napojení na fyzickou, éterickou, astrální a mentální realitu, v níž operují Archonti. Jakmile bude tato neblahá karanténa odstraněna, bude moci lidstvo znovu cestovat k jiným hvězdným systémům. Zmíněný závoj představuje vlastně mříž z elektromagnetické energie na nižší astrální, zvláště pak na éterické úrovni. Rozkládá se čtrnáct kilometrů nad i pod zemským povrchem. Toto zařízení brání světelným energiím, aby pronikly do prostoru ohraničeného karanténou, a je řízeno nefyzickými Archonty.

Tato technologie se dá nejlépe popsat jako éterický HAARP (= HAARP=americký výzkumný projekt údajně zkoumající chování ionosféry a procesů v ní; podle kritiků mohl tento projekt na různých místech světa vyvolat zemětřesení). Na kvantové úrovni narušuje časoprostorovou strukturu, čímž způsobuje velké problémy plavidlům (=UFO) pozitivních mimozemských sil, a výrazně tak ztěžuje jejich aktivity. Vedle těchto důsledků hraje závoj výraznou roli také v programování lidí, které udržuje v zajetí reinkarnačního procesu. Závoj obsahuje různé programy. Uvádíme zde několik hlavních programů, jež jsou určeny pro všechny lidi na Zemi:

1) Redukce vědomí a světelného těla (merkaba). Tento program zabezpečují vlny éterické rezonanční technologie

2) Blokovaní svobodné vůle a schopnosti pozitivního rozhodování. Tento program je prováděn s pomocí éterické infrazvukové technologie. Někteří lidé jsou schopni tento zvuk vnímat, neboť částečně proniká i na fyzickou úroveň. Jedná se o hučení s hlubokou frekvencí. Infrazvuk může zablokovat určitá centra fyzického mozku, a tím i rozhodnost člověka. Tato blokace je rovněž příčinou stále únavy, kterou bezdůvodně pociťuje stále více lidí.

3) Snížení inteligence. Děje se tak vytvářením silných magnetických polí v éterické struktuře mozku. Tato pole se pak nacházejí i v membránách mezi fyzickým a éterickým mozkem a narušují myšlenkové procesy, což způsobuje zastřením ducha, zapomětlivost a nedostatek koncentrace.

4) Vyvolávaní disharmonie v mezilidských vztazích. Uskutečňuje se ovlivňováním čaker éterického těla a vysíláním určitých frekvencí prostřednictvím infrazvuku do membrán aury. Tento program zapříčiňuje umělý rozkol mezi láskou a sexualitou. Uzavírá srdce a prostřednictvím nežádoucích myšlenkových procesů rozšiřuje nerovnováhu mezi mužským a ženským principem

5) Vytváření chudoby. Hologramy s tématem chudoby a příslušné obrazové představy se promítají přímo do éterického mozku. Co se touto cestou dostane do našeho vědomí, to se projeví také na fyzické úrovni.

6) Nezdravé stravování a obezita. Tento program promítá obrazy určitých potravin do éterického mozku a způsobuje obezitu.

7) Vševidoucí oko. Jedná se o špionážní program, který operuje z éterické úrovně a sleduje všechny aktivity fyzických bytostí. Tato technologie pak předává zprávy dal nefyzickým Archontům.

8) Implantáty. Jsou to éterické a astrální krystaly, které jsou krátce před inkarmací vloženy do aury každého člověka. Není možné tomu zabránit, poněvadž každá duše musí nejprve projít mentálními (vyššími i nižššími) astrálními úrovněmi, aby se pak mohla inkarnovat na fyzické úrovni. Tyto implantáty odstraňují vzpomínky na dřívější inkarmace a jsou také hlavním důvodem toho, proč si většina z nás nedokáže vzpomenout na minulost ani na to, že tuto planetu ovládají Archonti. Proto jsou tyto implantáty poeticky nazývány závoj zapomnění.

Existovaly také fyzické implantáty tohoto druhu. Byly kdysi velmi populární v Atlantidě, po jejím zániku však již nebyly dále využívány. Po druhé světové válce došlo k pokusu zavést tyto implantáty jako biočipy v rámci očkovacích programů. Je to také hlavní důvod toho, proč WHO (světová zdravotnická organizace) vydává různá nařízení o povinném očkování. Fyzické biočipy můžou posilovat i další programy, tyto ale byly již před několika lety úspěšně a kompletně vymazány. Podařilo se to díky jisté technologii ovládané na dálku, kterou vyvinulo Hnutí odporu. Obavy před novým světovým řádem, jenž má v plánu zavést implantaci mikročipů do lidí, tak nejsou opodstatněné, jelikož obyvatelstvo vylo očipováno již dříve. Tyto biočipy však byly později znovu odstraněny, aniž by si toho kdokoliv povšiml.

Archonti reaktivovali a obnovili závoj počátkem roku 1996. Jak již bylo zmíněno, došlo tehdy k velkému probuzení mas, což by pozitivním mimozemšťanům umožnilo ovlivňovat vývoj na Zemi. Z tohoto důvodu došlo k sérii jadených výbuchů na nižších astrálních úrovních, čímž nastalo rozštěpení ve struktuře prostoru a času a otevřely se červí díry, jimiž se dostalo na Zemi mnoho reptiloidů, kteří se následně zmocnili éterických a astrálních úrovní. To byla invaze z roku 1996.

Závoj musel být ještě jednou reaktivován v prosinci 2004, a to po několika úspěšných pokusech Plejáďanů, jež měly vést k osvobození Země. Po druhém tranzitu z Venuše v červnu 2012 odstartovalo velké probuzení nanovo. Tentokrát již závoj nebylo možné posílit, neboť už neexistovaly žádné negativní síly, jež by mohly provést na naši planetu novou invazi.

Fyzičtí a nefyziční Archonti vymysleli plán pod heslem „Dom 33“ (=Zkáza), aby tak zabránili masovému zatýkání na Zemi. Podle tohoto plánu mají dát v případě zahájení (masových) zatýkání nefyzičtí Archonti signál fyzickým Archontům (čili zednářům vyšších stupňů než 33 a jezuitům v tajných společnostech).

Tyto osoby pak mají udělit rozkazy svým lidem v armádě i tajných službách, aby na Zemi způsobili extrémní chaos a destrukci. Tento scénář pak odpovídá biblickým proroctví o Armagedonu a skonání věků, jimž fyzičtí Archonti i ilumináti přikládají nesmírný význam, a proto dělají vše, co mohou, aby (se) tato proroctví naplnila! Z těchto nekalých záměrů však nemusíme mít strach, poněvadž existují přesné plány, jak naprostou většinu z nich eliminovat.

Fyzičtí Archonti v jezuitských kruzích mají stále ještě kontrolu nad počitačovým programem finančního systému, jenž funguje na základě umělé inteligence (=v angličtině AI) a takzvané mlhavé logiky (=fuzzy logika). Hnutí odporu se však podle Cobry podařilo do tohoto programu propašovat virus. Globální finanční systém tak může být nastartován, kdykoliv to bude v rámci operací Hnutí odporu nutné a vhodné.

Archonští jezuité ztratily velkou část své moci nad lidstvem již v březnu 1848, kdy došlo v Německu i v rakouském císařství k revolučním bouřím proti absolutismu a autokracii. Mnozí z nich se pak stáhli na nižší astrální a éterické úrovně. Zbylí Archonti kontrolují lidstvo nepřímo prostřednictvím Rothschildů; ti však nepracují samostatně a nezávisle, nýbrž pouze vykonávají rozkazy svých jezuitsko-archontský vládců.

Archontské mříže a závoje musí být odstraňeny ještě před velkou událostí (=EVENT). Páteřní systém mříží je založen na síti z éterických hyperdimenzionálních červích děr, jež jsou obsazeny miliardami reptiloidních a měňavkovitých bytostí. Jakmile by do těchto děr dopadlo světlo z galaktického centra, byly by tyto entity vyvrženy a okamžitě by zaútočily na každou světelnou bytost, s níž se setkají, přičemž by bylo lhostejné, je-li tato bytost inkarnována či nikoliv. To je také důvodem energetických útoků na nositele světla. Světelné síly však mohou tyto negativní entity postupně odstraňovat a dopravovat ke galaktickému centralnímu slunci, aby se tam rozpustily.

Vraťme se ještě k astrálním komorám technologie závoje. V této souvislosti je důležité zmínit, že uvedené komory registrují u lidí veškeré pozitivní myšlenky a emoce. Jakmile jsou tyto vjemy příliš silné, vyšle komora signál éterickému počítači, jenž v reakci na tento stav zvýší tlak na narušené elektromagnetické pole okolo pozitivní osoby, čímž se sníží její energetické vibrace. Aby toho nebylo málo, jsou rovněž vysílány elektrické empulzy do pupeční čakry (čakry (=solar plexus) této osoby, což přiškrtí proudění energie kundaliní. Společně s těmito metodami jsou do mozku dotyčné osoby promítány různé velmi negativní představy, jimiž je její rozum neustále bombardován. Navíc má každá inkarnovaná duše v oblasti solar plexu energetického parazita, jenž se pokouší získat kontrolu nad jejím emočním životem, spojuje se s parazity jiných lidí, a způsobuje tak konflikty. Teď již chápeme, proč gnostikové tak usilovně pracovali na svém duchu a proč je pro nás tak důležitá meditace, díky níž se můžeme dostat do rovnováhy.

Nefyzičtí Archonti přenášejí data z éterického počítače do fyzické černé skříňky (=datové paměti), jež se nachází ve vlastnictví jedné z nejvýznamnějších rodin italské černé šlechty. Tato datová paměť je spojena s hlavním fyzickým počítačem Kabaly a iluminátů, který se jmenuje The Beast (=Bestie). Bestie posílá uložená data dál do počítačové sítě NSA. Tato černá skříňka byla rovněž napadena virem (=akci odbojových sil), ale operace na její zničení nebyla příliš úspěšná.“

Konec citátu.

Tak co na to říkáte? V textu jsem černě zdůraznil některé pasáže, které jsou důležité pro dnešní dobu.

V první zvýrazněné pasáži se píše, že po druhé světové válce se pokusili Archonti zavést biočipy lidem skrze očkování. Chápete? Skrze očkování. Kniha byla napsána roku 2017, čili ještě dříve, než vznikla pandemie koronaviru a proto nemůžeme autora knihy Jana van Helsinga vinit z nějaké konspirační teori, když v té době pandemie nebyla. Současně je zde vysvětleno, že Světová zdravotnická organizace je v područí Archontů. Ano, ta organizace, která se dnes snaží naočkovat celých svět. Nyní také víme, že „vakcíny“  proti koronaviru nejsou vakcínámi, ale jedná se o RNA látku sloužící ke genové manipulaci pomocí biočipů (nanočipů).

Druhý zvýrazněný text pojednává o tom, že se tajné služby a armáda pokusí vyvolat chaos a destrukci. Tady to není úplně přesné, protože tento plandemický chaos a destrukci vyvolaly vlády celého světa a média. Armáda a tajné služby stojí stranou. Nicméně i to bylo v knize předpovězeno a stalo se to.

U poslední zvýrazněné věty je dán návod, jak se dostat ven z vlivu Archontů pomocí meditace. Meditace nás totiž navrací ke svému pravému já. Pomáhá zklidnit mysl a harmonizovat meridiány. Člověk je vědomější a méně manipulativní. Při meditaci je vytvářený energetický obal, který lidi chrání proti negativním energiím a elektromagnetickým zářením. Kromě toho meditace podporuje zdraví, vitalitu a mladistvý vzhled. Můžu doporučit kultivační metodu Falun Gong, kterou sám praktikuji.

Na úplný závěr přidávám video kde jsou další informace o Archontech z pořadu Kde je pravda:

Sdílet článek na sociálních sítích:

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.